Kerim Demirci

Anahtar Kelimeler: davranışsal dil bilimi, uyarıcı, tepki, sözlü davranış, doğuştanlık

Özet

Dil ile davranış arasındaki ilişki öteden beri birçok incelemeye konu olmuştur.Konu hakkında Amerikalı iki bilim adamı Leonard Bloomfield ve Burrhus FredericSkinner'ın öne sürdüğü fikirler psikoloji, eğitim ve dil bilimi dünyasında geniş bir yankıuyandırmıştır. Özellikle bu iki bilim adamının düşüncelerinin akademik dünyadadavranışsal dil bilimi olarak adlandırılan bilimin temellerini oluşturduğu kabul edilir.Bu yazıda, taraftarları ve karşıtlarıyla geniş bir kitleye hitap etmiş olan Bloomfield veSkinner'ın davranış ve dil edinimi üzerindeki görüşleri ana hatlarıyla anlatılmaktadır.