Filiz Mehmetoğlu

Anahtar Kelimeler: Türkçe – Makedonca sözlükler, Makedonca – Türkçe sözlükler

Özet

Türk ve Makedon dillerindeki sözlükler hakkında eleştirel bir bakış ortaya koyanbu çalışmada amaçlanan, söz konusu iki dil arasındaki leksikografi çalışmalarınıngeldiği aşamayı anlayabilmektir. Başka bir ifade ile bu alanda ne yapılması gerektiğive nasıl devam edilmesi gerektiği problematiğine cevap aranmıştır.Karşılaştırmalı bir şekilde yapılan bu çalışmada, öncelikle "Giriş" bölümündekonunun amacı, kapsamı ve yöntemi üzerinde durulurken, bu çalışmanın etiğikonusuna da değinilmiştir. Ardından 'enformatik ve analitik analiz' yapılmayaçalışılmıştır. Enformatik analizde Türkçe-Makedonca ve Makedonca-Türkçesözlüklerin fiziksel özellikleri hakkında nesnel bilgi verilirken, her sözlüğün 'analitikdüzeydeki tespitlerde' de örnekli açıklamalardan sonra, 'sözlüğün iyi ve kötü yanları'değerlendirilmiştir. En sonunda da 'sosyal paylaşım ortamındaki genel kullanıcılarınbeklentileri' araştırılmış, "Sözlüğe Dair" bölümünde ise sözlük kavramı hakkındaaraştırmacının deneyimleri doğrultusundaki yorumlarına yer verilmiştir. "Kaynaklar"bölümünden sonraki "Ekler" bölümünde ise incelenen bir sözlüğün "Önsöz"ü belgeolarak sunulmuştur.